xxx mobil porn

telexxxporn

bozpornxxx

pornvixxx

telexxxporn

sex porn tube xxx

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2013 UBI-business

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจและมีแนวคิดทางธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

++ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

 1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และ
 2. เป็นนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาระดับ ปวส. หรือเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา
  (เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2551–2556)
 4. มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจนั้น ๆ อย่างดี
 5. มีไอเดียธุรกิจ และ Business Model
 6. มีสินค้าหรือบริการที่สามารถแข่งขันในตลาดได้

++ ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการ
 2. เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบแนวคิดธุรกิจและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ
 3. อบรม จัดทำแผนธุรกิจและแผนการเงิน และรับคำปรึกษาแนะนำจากคณะผู้เชี่ยวชาญ
 4. นำเสนอแผนธุรกิจและแผนการเงินต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรับการประเมิน
 5. ปรับปรุงพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการเงินเป็นแบบคำขอกู้เพื่อนำเสนอต่อสถาบันการเงินและกองทุนตั้งตัวได้เพื่อขออนุมัติสินเชื่อ

++ รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ++
++ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ++