xxx mobil porn

telexxxporn

bozpornxxx

pornvixxx

telexxxporn

sex porn tube xxx

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้เข้าร่วมอบรมกองทุนตั้งตัวได้ เข้ารับวุฒิบัตรเพื่อรับรองการอบรม

2014 UTCC-bld

     หน่วย ABI มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของกองทุนตั้งตัวได้ รุ่นที่ 1 เข้ารับวุฒิบัตรเพื่อรับรองการอบรมเพื่อใช้ประกอบในการยื่นแผนธุรกิจที่สาขาของธนาคาร  และร่วมรับฟังการชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการขั้นต่อไป เพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 1 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6148, 081-456-6007