xxx mobil porn

telexxxporn

bozpornxxx

pornvixxx

telexxxporn

sex porn tube xxx

กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประกอบการของธุรกิจ (กองทุนตั้งตัวได้) ครั้งที่ 1

2014 ABI-training-1

    เมื่อวันที่ 22 และ 26 - 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา หน่วย ABI มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดการอบรม "หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประกอบการของธุรกิจ (กองทุนตั้งตัวได้)" รุ่นที่ 1 ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนส เตชะเสน นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รพีพร ศรีจำปา นักวิชาการอิสระ มาร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ