xxx mobil porn

telexxxporn

bozpornxxx

pornvixxx

telexxxporn

sex porn tube xxx

ขั้นตอนการให้บริการ

process
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแก่ผู้ประกอบการ มีขั้นตอนการให้บริการดังนี้

 1. กรอกใบสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจจะต้องกรอกใบสมัครเข้ารับการ บ่มเพาะธุรกิจตามแบบฟอร์มใบสมัครของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 2. คณะกรรมการพิจารณา เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะ ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะมีสถานะเป็น Pre Incubatee
 3. อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการที่เป็น Pre Incubatee ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมการเขียนแผนธุรกิจที่ศูนย์หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจัดขึ้น
 4. เขียนแผนธุรกิจ หลังจากผู้ประกอบการได้รับการอบรมการเขียนแผนธุรกิจแล้ว จะต้องเขียนแผนธุรกิจส่งให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 5. ผ่านการรับรองแผนธุรกิจ แผนธุรกิจที่ผู้ประกอบการส่งให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ทางหน่วยบ่มเพาะจะดำเนินการวิเคราะห์แผนธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่แผนธุรกิจผ่านการรับรองแล้วจะมีสถานะเป็น Incubatee
 6. ปฐมนิเทศและลงนามสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 7. Incubatee ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งธุรกิจ และประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือเช่าสถานที่
 8. ดำเนินการปรับปรุงหรือเช่า ณ สถานที่ที่ผู้เข้าร่วมโครงการกำหนด
 9. ประเมินความพร้อมของหน่วยบ่มเพาะก่อนเปิดดำเนินการ ด้วยแบบประเมินความพร้อม
 10. เปิดดำเนินการและรับบริการการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยบริกรธุรกิจและหรืออาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 11. เมื่อดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการเลื่อนสถานะเป็น Start – up Company ทันที
 12. การจดทะเบียนพาณิชย์ เมื่อผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ระยะเวลาหนึ่ง ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนพาณิชย์สามารถจะจดทะเบียนพาณิชย์ได้ โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะให้ความช่วยเหลือในการจดทะเบียนพาณิชย์
 13. ติดตามรายงานผล ผู้ประกอบการที่เป็น Start - up Company จะต้องรายงานผลประกอบการแก่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทุกเดือน
 14. คณะกรรมการพิจารณา เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เป็น Start - up Company ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจะมีสถานะเป็น Spin - off Company และสิ้นสุดการบ่มเพาะกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ