xxx mobil porn

telexxxporn

bozpornxxx

pornvixxx

telexxxporn

sex porn tube xxx

โครงสร้างองค์กร

org-chart

โครงสร้างการบริหารของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำและความคิดเห็นแก่คณะทำงาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อธิการบดี) ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย) ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ที่ปรึกษา
4. ดร.นงนภัส แก้วพลอย   ผู้อำนวยการศูนย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล   กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
  กรรมการ
7. ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ   กรรมการ
8. นางสาวลักขณา เกษไตรกุล   ผู้ประสานงาน

2. คณะทำงาน อันมีผู้อำนวยการศูนย์เป็นประธานทำหน้าที่ดำเนินงานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะทำงานประกอบด้วย

1. ดร.นงนภัส แก้วพลอย ผู้อำนวยการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม  
ผู้จัดการ
3. นายสิทธิวัฒน์ โชคเจริญชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ่มเพาะ
4. นายวัชรพงษ์ ชื่นเบิกบาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม
5. นางสาวลักขณา เกษไตรกุล 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร