xxx mobil porn

telexxxporn

bozpornxxx

pornvixxx

telexxxporn

sex porn tube xxx

ความเป็นมาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

     จากกระแสการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการค้าในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคและในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบถึงการดำเนินธุรกิจภายในประเทศไทยเองด้วย กล่าวคือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางต้องประสบการดำเนินงานที่ยากลำบากมากขึ้นเกิดการขาดทุนและปิดกิจการในท้ายที่สุด ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งสืบเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ และการขาดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

      ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหล่งวิชาการและมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก จำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการให้คำแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ

     ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่สนับสนุนหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจให้เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญที่จะก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่มีอนาคตทางธุรกิจ  

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีจุดแข็งที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าและพาณิชย์ มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อมในทุกๆด้านสำหรับการเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

++ ความพร้อมด้านเครือข่าย

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีเครือข่ายสำคัญ คือ หอการค้าไทยทั่วประเทศที่สามารถให้การสนับสนุนการสอนแนะนำธุรกิจ ดูงาน เรียนรู้ด้านการประกอบการจากประสบการณ์จริง นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร มูลนิธิต่างๆ จำนวนมากที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัยยังมีศูนย์ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจจำนวน 12 ศูนย์ที่สามารถเชื่อมโยง ถ่ายเท องค์ความรู้จากภายในสู่ภาคธุรกิจต่างๆ

++ ความพร้อมด้านคณาจารย์

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ คณาจารย์หลายท่านจบด้านประกอบการโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศและคณาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์การเป็นนักธุรกิจมาก่อนและมีอาจารย์จำนวนมากที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

     ดังนั้นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce-University Business Incubator, UTCC-UBI) จึงได้รับการอนุมัติโครงการ ในปีงบประมาณ 2555

     โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดตั้งอย่างเป็นทางการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย