xxx mobil porn

telexxxporn

bozpornxxx

pornvixxx

telexxxporn

sex porn tube xxx

โครงการกองทุนตั้งตัวได้

ABI web

++ ความเป็นมาของกองทุนตั้งตัวได้

     รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างวิสาหกิจนวัตกรรม และแนวทางเศรษฐกิจใหม่ โดยนโยบายข้อ 1.10.3 กำหนดว่าจะจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมร่วมกับการสร้างกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษา โดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ให้จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในปีงบประมาณ 2556 ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดวงเงิน 5,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายสร้างนักศึกษาผู้ประกอบการที่ได้รับการกู้ยืมจากกองทุนไม่ น้อยกว่า 5,000 ราย

     กลไกการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความ เข้มแข็งทางธุรกิจ คือ นักศึกษา/ศิษย์เก่าต้องเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (Product) ในหน่วย ABI (Authorized Business Incubators) หรือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม ประสานงานจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ และผู้เชี่ยวชาญของหน่วย ABI ต้องเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้คำแนะนำแก่นักศึกษาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี

     คณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้อนุมัติการจัดตั้งหน่วย ABI ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนแล้วรวมจำนวน 56 แห่ง เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนกองทุนตั้งตัวได้ ดำเนินภารกิจการพัฒนาและคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ระบบการกู้ยืมเงิน จากกองทุนตั้งตัวได้

++ ความเป็นมาหน่วย ABI มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงจุดแข็ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและองค์ความรู้ด้านการวิจัย หอการค้าไทย ซึ่งมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี่ยงและประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และสถาบันการเงินต่าง ๆ จึงมีความพร้อมที่จะพัฒนานักศึกษาและผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีศักยภาพทางความคิด มุ่งจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ หรือการลงทุนในรูปแบบใหม่ สามารถพัฒนาให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและมีความ รับผิดชอบต่อสังคม

++ วัตถุประสงค์

 1. ดำเนินภารกิจการบ่มเพาะธุรกิจให้แก่นักศึกษา และศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ
 2. ดำเนินภารกิจของกองทุนตั้งตัวได้ในกิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่ เพื่อให้หน่วย ABI ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจของกองทุนตั้งตัวได้ในกิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ รับข้อเสนอแนะการพัฒนาแผนธุรกิจ และตรวจสอบคัดกรองข้อเสนอโครงการแผนธุรกิจที่มีศักยภาพพร้อมแผนการเงิน เพื่อเสนอขอรับเงินกู้ยืมดำเนินธุรกิจต่อกองทุนตั้งตัวได้และสถาบันการเงิน
 3. ประสานงานจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ติดตามตรวจสอบ เตรียมการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของนักศึกษาผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรทุน

++ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

 1. ต้องมีสัญชาติไทย
 2. เป็นนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาระดับ ปวส. หรือเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา
  (เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2551–2556)
 4. มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจนั้น ๆ อย่างดี
 5. มีไอเดียธุรกิจ และ Business Model
 6. มีสินค้าหรือบริการที่สามารถแข่งขันในตลาดได้

++ ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการ
 2. เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบแนวคิดธุรกิจและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ
 3. อบรม จัดทำแผนธุรกิจและแผนการเงิน และรับคำปรึกษาแนะนำจากคณะผู้เชี่ยวชาญ
 4. นำเสนอแผนธุรกิจและแผนการเงินต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรับการประเมิน
 5. ปรับปรุงพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการเงินเป็นแบบคำขอกู้เพื่อนำเสนอต่อสถาบันการเงินและกองทุนตั้งตัวได้เพื่อขออนุมัติสินเชื่อ

++ รายละเอียดของเงินทุน

 1. การกู้ยืมเงินจากกองทุนตั้งตัวได้กำหนด เพดานเงินกู้ยืมแก่นักศึกษาผู้ประกอบการ เฉพาะเงินของกองทุนฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/รายธุรกิจ (1 รายธุรกิจอาจมีกลุ่มนักศึกษาดำเนินการร่วมกันหลายคนก็ได้) โดยเสียอัตราดอกเบี้ย 1%
 2. การกู้ยืมเงินจากธนาคารที่ร่วมโครงการ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยเสียอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MRR+2% (อัตราดอกเบี้ยแต่ละธนาคารไม่เท่ากัน)
 3. อัตราส่วนของการกู้ยืมเงินจากกองทุนตั้งตัวได้และธนาคาร ในอัตรา 1:2
 4. ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 7 ปี

ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)