Ngoc Phuong Dong

Ngoc Phuong Dong

NgÍc Phương Đông – Đ¡i lý phân phÑi – Tư V¥n Чu Tư b¥t đÙng s£n. Chúng tôi hiÇn đang là đÑi tác chi¿n lưãc cça các chç ngocphuongdong đ§u tư hàng đ§u ViÇt Nam