THIẾT KẾ WEBSITE – ALODIGITAL

THIẾT KẾ WEBSITE – ALODIGITAL

Thi¿t k¿ website chuyên nghiÇp, giao diÇn đÙc quyÁn, chu©n SEO

Tham kh£o các dËch vå thi¿t k¿ website, dËch vå SEO, l­p trình web-app, c¯t HTML và l­p trình di đÙng

Þ thÝi điÃm hiÇn t¡i, website trß thành công cå không thà thi¿u cho các cá nhân, tÕ chéc, doanh nghiÇp ho¡t đÙng trên nÁn t£ng sÑ. Có r¥t nhiÁu nÁn t£ng và dËch vå có thà h× trã b¡n thi¿t k¿ website cho riêng mình. V­y nhưng, chÉ nhïng công ty cung c¥p dËch vå thi¿t k¿ web chuyên nghiÇp, t­n tâm mÛi có thà giúp b¡n t¡o nên mÙt website ưng ý, v­n hành hiÇu qu£ và đem đ¿n nhïng giá trË thñc t¿.

Thi¿t k¿ web là gì?

Đây là công viÇc giúp ngưÝi dùng t¡o ra mÙt website hoàn chÉnh. Website đưãc thi¿t l­p có thà là các trang dưÛi d¡ng blog cá nhân, ho·c nhïng trang thương m¡i điÇn tí cça doanh nghiÇp, công ty, tÕ chéc,… Thi¿t k¿ website s½ bao gÓm 2 kiÃu thi¿t k¿ chính là web tĩnh và web đÙng. 

1. Måc đích thi¿t k¿ website

Måc đích thi¿t k¿ website

Måc đích thi¿t k¿ website

Xây dñng thương hiÇu, hình £nh doanh nghiÇp

Khi công nghÇ phát triÃn, các công ty, doanh nghiÇp không thà đéng ngoài xu hưÛng như thi¿t k¿ website bán hàng chuyên nghiÇp, xây dñng web giÛi thiÇu doanh nghiÇp… Bên c¡nh viÇc xây dñng thương hiÇu theo nhïng cách truyÁn thÑng, hÍ cũng c§n nhïng gi£i pháp đà tăng sñ hiÇn diÇn và séc £nh hưßng cça b£n thân trên môi trưÝng m¡ng. Website chính là công cå hiÇu qu£, tiÇn ích và phù hãp nh¥t. 

So vÛi nhïng phương án khác, khi làm website, các doanh nghiÇp có thà kiÃm soát hoàn toàn các nÙi dung, hình £nh, thông điÇp mà mình chia s», lña chÍn phương théc và đÑi tưãng phù hãp đà xây dñng hình £nh thương hiÇu, lôi kéo nhïng vË khách hàng trung thành.

Kinh doanh online

Ho¡t đÙng kinh doanh và mua s¯m thông qua web bán hàng online, website thương m¡i điÇn tí v«n trong đà tăng trưßng và chưa hÁ có d¥u hiÇu h¡ nhiÇt trong nhïng năm tÛi. Ti¿n vào thË trưÝng kinh doanh online chính là mÙt bưÛc đi phù hãp vÛi xu th¿ chung, giúp b¡n ti¿p c­n nhiÁu nhóm đÑi tưãng khách hàng, bao gÓm c£ nhïng nhóm đÑi tưãng ß thË trưÝng ngách, të đó, giúp doanh thu tăng trưßng thñc t¿.

Thi¿t k¿ web s½ giúp b¡n xây dñng mÙt trang riêng đà thúc đ©y ho¡t đÙng kinh doanh, tìm ki¿m và ti¿p c­n nhiÁu đÑi tưãng khách hàng mà không c§n lo l¯ng trß ng¡i vÁ m·t thÝi gian hay không gian đËa lý.

Website tin téc

Trong thÝi buÕi công nghÇ phát triÃn, đa ph§n cư dân m¡ng đÁu ß trong tình tr¡ng sµn sàng ti¿p nh­n tin téc và ph£i liên tåc ch¯t lÍc nhïng nguÓn tin h×n lo¡n të m¡ng xã hÙi như Facebook, Zalo, Instagram, Youtube… Do đó nhïng doanh nghiÇp phát triÃn theo đËnh hưÛng báo chí truyÁn thông ho·c lña chÍn cung c¥p thông tin hot, chính thÑng, có đÙ tin c­y cao nh±m gia tăng lưãt truy c­p đÁu sí dång website tin téc đà đăng t£i và chia s» tin téc c­p nh¥t.

T¡o web tin téc cho doanh nghiÇp kh£ năng c­p nh­t nhanh chóng và đa d¡ng hơn báo gi¥y, đÓng thÝi cũng đem đ¿n tin téc đ§y đç, ß nhiÁu đËnh d¡ng phong phú hơn hình théc đăng t£i trên m¡ng xã hÙi. Nhïng đ·c trưng này giúp các trang web tin téc có thà v­n hành hiÇu qu£ và thu hút đưãc đáng kà lưãt truy c­p.

Blog hÓ sơ cá nhân

Các cá nhân, đ·c biÇt là nhïng ngưÝi ho¡t đÙng, làm viÇc trong lĩnh vñc truyÁn thông, sáng t¡o có thà t¡o website như mÙt portfolio website, nơi đà chia s» quan điÃm và xây dñng thương hiÇu cho b£n thân. Vì b¡n có thà điÁu chÉnh thi¿t k¿ website theo mong muÑn cça mình, nÙi dung và thi¿t k¿ web s½ thà hiÇn con ngưÝi và phong cách cça b¡n tÑt hơn r¥t nhiÁu so vÛi các phương théc truyÁn thÑng như CV.

 

2. Nhïng yêu c§u cơ b£n trong thi¿t k¿ web

Website chu©n SEO và Responsive

SEO và Responsive là hai tiêu chu©n đ§u tiên c§n đưãc nh¯c đ¿n khi ti¿n hành thi¿t k¿ website. SEO giúp trang web trß nên thân thiÇn vÛi các công cå tìm ki¿m, đ·c biÇt là Google, nhÝ đó trang web cça b¡n s½ có thé h¡ng cao trên trang tìm ki¿m, đưãc nhiÁu ngưÝi bi¿t đ¿n và truy c­p. Responsive là đ·c điÃm giúp website có thà điÁu chÉnh tñ đÙng đà các nÙi dung trên trang đưãc hiÃn thË đ¹p nh¥t trên t¥t c£ các thi¿t bË.

B£o m­t cao

Trang web chéa nhiÁu thông tin quan trÍng cça b£n thân chç sß hïu, các doanh nghiÇp và khách hàng. N¿u khi xây dñng website không chú ý b£o m­t tÑt, b¡n không chÉ đÑi m·t vÛi nguy cơ bË t¥n công, đánh c¯p dï liÇu mà còn khi¿n hình £nh thương hiÇu trß nên kém tin c­y, gây ra nhïng rçi ro không lưÝng trưÛc cho doanh nghiÇp cça b¡n. Vì th¿, thi¿t k¿ web c§n lña chÍn nhïng đơn vË uy tín, chuyên nghiÇp và sí dång b£o m­t đa t§ng.

TÑc đÙ truy c­p nhanh

TÑc đÙ truy c­p là y¿u tÑ quan trÍng, quy¿t đËnh viÇc khách hàng s½ ß l¡i trang web cça b¡n hay lña chÍn thoát trang. TÑc đÙ t£i trang càng nhanh, tr£i nghiÇm cça ngưÝi dùng s½ càng tÑt. M·t khác, nhïng website có tÑc đÙ t£i trang ch­m cũng thưÝng bË đánh giá th¥p hơn, £nh hưßng đ¿n hiÇu qu£ SEO website. Do đó, khi thi¿t k¿ website, b¡n c§n chú ý đ¿n nhïng y¿u tÑ khác nhau đà đ£m b£o trang web đưãc tÑi ưu, tÑc đÙ t£i trang nhanh chóng, lña chÍn tên miÁn, Hosting phù hãp và sí dång công cå đo tÑc đÙ website PageSpeed Insights đà kiÃm tra.

Ho¡t đÙng hiÇu qu£ và Õn đËnh

CuÑi cùng, nhưng không kém ph§n quan trÍng là sau khi hoàn thành xây dñng trang web, mÍi chéc năng ph£i có kh£ năng v­n hành hiÇu qu£ và Õn đËnh, không x£y ra tình tr¡ng l×i lúc sí dång các tính năng và tương tác trên trang. Nhìn chung, kh£ năng v­n hành Õn đËnh s½ giúp trang web cça b¡n đem đ¿n tr£i nghiÇm tÑt hơn và dÅ t¡o thiÇn c£m vÛi nhïng ngưÝi truy c­p. Ngoài ra, b¡n cũng nên tìm nhïng đËa chÉ thi¿t k¿ web ch¥t lưãng đà không ph£i lo l¯ng đ¿n v¥n đÁ sía chïa, gây trì hoãn ho¡t đÙng cça trang.

 

Công ty thi¿t k¿ website Alo Digital

Đưãc bi¿t đ¿n là mÙt công ty hàng đ§u trong viÇc thi¿t k¿ website chuyên nghiÇp, Alo Digital luôn mang l¡i sñ hài lòng cho các khách hàng b±ng viÇc t¡o ra các gi£i pháp truyÁn thông tuyÇt vÝi trên Internet, Digital Marketing. VÛi kinh nghiÇm nhiÁu năm làm viÇc trong nghÁ, hãp tác cùng nhiÁu khách hàng c£ trong l«n ngoài nưÛc, cũng như đã thi¿t k¿ hàng ngàn website vÁ các lĩnh vñc khác nhau, Công ty Alo Digital luôn t¡o đưãc niÁm tin cho khách hàng khi là mÙt dËch vå thi¿t k¿ website có phong cách thi¿t k¿ chuyên nghiÇp, sáng t¡o, luôn tư v¥n, h× trã mang l¡i cho khách hàng nhïng website ch¥t lưãng và ti¿p c­n khách hàng mÙt cách hiÇu qu£ nh¥t. V­y nên, b¡n còn ch§n chë gì nïa mà không tr£i nghiÇm ngay dËch vå thi¿t k¿ web uy tín, ch¥t lưãng cça Alo Digital.

 

DËch vå Thi¿t k¿ Website Cça Chúng Tôi Bao GÓm

 

Thi¿t k¿ website giÛi thiÇu công ty

Thi¿t k¿ website giÛi thiÇu công ty là cåm të tìm ki¿m cça nhiÁu Cá nhân, doanh nghiÇp hay công ty đang có nhu c§u sí dång dËch vå thi¿t k¿ website cho mình.  Nh±m tăng doanh thu, kh³ng đËnh thương hiÇu và đía s£n ph©m đ¿n vÛi khách hàng đà đưa vÁ cho mình nhÝ ti¿p c­n nhïng khách hàng tiÁm năng nh¥t. Đà có mÙt website giÛi thiÇu công ty ¥n tưãng khách hàng trưÛc h¿t b¡n ph£i chu©n bË cho mình tên miÁn, hosting và mÙt nhà cung c¥p dËch vå thi¿t k¿ website chuyên nghiÇp.

 

Thi¿t k¿ website b¥t đÙng s£n

 

ThË trưÝng b¥t đÙng s£n hiÇn nay luôn là mÙt thË trưÝng có séc phát triÃn h¿t séc th§n tÑc, đà có khách hàng vÁ cho công ty mình giïa hàng ngàn sàn b¥t đÙng s£n hiÇn nay, ngoài ch¥t lưãng vÁ dñ án thì k¿ ho¡ch truyÁn thông đà qu£ng bá dñ án bds cça mình đ¿n vÛi khách hàng mÙt cách hiÇu qu£ nh¥t, trong vai trò truyÁn thông 4.0 hiÇn nay website đóng vai trò h¿t séc quan trÍng, nó là c§u nÑi giúp ngưÝi mua và ngưÝi bán k¿t nÑi vÛi nhau mÙt cách thuyÇn tiÇn nh¥t. Website b¥t đÙng s£n mà Alo Digital cung c¥p đưãc chia làm các nhóm cå thà đó là website b¥t đÙng s£n vÁ dñ án, website b¥t đÙng s£n môi giÛi và website b¥t đÙng s£n cho chç đ§u tư. Të đó giúp khách hàng có nhu c§u thi¿t k¿ website b¥t đÙng s£n có đËnh hình cå thà vÁ quy trình thi¿t k¿ website bds cça Alo Digital

 

Thi¿t k¿ website bán hàng

 

Trong thÝi đ¡i kinh doanh online hiÇn nay viÇc buôn bán hàng hóa theo kiÃu truyÁn thÑng không còn là phÕ bi¿n nïa thay vào đó là kinh doanh buôn bán online trên m¡ng thông qua m¡ng xã hÙi, trang thương m¡i điÇn tí ho·c website bán hàng cá nhân thương hiÇu riêng cho mình. ĐÃ giúp nhïng cá nhân hay công ty xây dñng website bán hàng riêng cho mình Alo Digital mang đ¿n cho khách hàng các gói dËch vå thi¿t k¿ website bán hàng phù hãp të gói cơ b£n cho mÙt các nhân cho đ¿n gói nâng cao c§n nhiÁu chéc năng phéc t¡p cça mÙt website bán hàng chuyên nghiÇp

 

Thi¿t k¿ website tin téc

 

Nhu c§u đÍc tin téc vÁ kinh t¿, chính trË, bóng đá, đÝi sÑng ..v…v.. h±ng ngày cça con ngưÝi là r¥t lÛn, hình théc đÍc báo gi¥y truyÁn thÑng không còn đưãc phÕ bi¿n nïa, chÉ vÛi mÙt chi¿c điÇn tho¡i thông minh phÕ bi¿n b¡n đã có thà theo dõi tin téc nóng hÕi h±ng ngày thông qua website tin téc trñc tuy¿n. Ngoài ra nhïng công ty lÛn thưÝng sí dång website tin téc đà thông báo nhïng thông tin c§n thi¿t vÁ công ty cça mình đ¿n vÛi nhân viên ho·c thông báo cho khách hàng. Đơn vË thi¿t k¿ website tin téc Alo Digital s½ đem đ¿n cho b¡n nhïng giao diÇn b¯t m¯t dÅ sí dång nh¥t cho mÙt trang báo tin téc hiÇn nay

 

Thi¿t k¿ website nÙi th¥t

 

Cùng vÛi sñ phát triÃn kinh t¿ th§n tÑc hiÇn nay, nhïng khu chung cư cao t§ng mÛi đưãc xây dñng r¥t nhiÁu nh±m đáp éng nhu c§u nhà ß cça con ngưÝi, m×i căn hÙ hiÇn nay điÁu c§n thi¿t vÁ trang bË nÙi th¥t. Đà ti¿p c­n nhïng khách hàng tiÁm năng này các công ty thi¿t k¿ nÙi th¥t c§n có mÙt website giÛi thiÇu s£n ph©m cça mình đ¿n vÛi khách hàng, website thi¿t k¿ nÙi th¥t cça công ty đóng vai trò r¥t lÛn trong trong quá trình marketing cça công ty. ĐÓng thÝi website nÙi th¥t s½ giúp công ty gi£m mÙt chi phí lÛn cho viÇc thuê m·t b±ng đà mß cía hàng trưng bày s£n ph©m. Alo Digital s½ giúp b¡n thñc hiÇn viÇc thi¿t k¿ website nÙi th¥t chuyên nghiÇp nh¥t, b±ng nhiÁu năm kinh kiÇm trong m£ng thi¿t k¿ website nÙi th¥t cça chúng tôi

 

 

Thi¿t k¿ website nhà hàng và khách s¡n

 

Trong lĩnh vñc Thi¿t k¿ website nhà hàng và khách s¡n méc đÙ c¡nh tranh cũng tương đÑi cao, vì hiÇn t¡i nhu c§u ăn uÑng và dËch vå nghÉ dưáng r¥t cao. Nhà hàng hay khách s¡n mÛi đưãc xây dñng c§n tìm ki¿m khách hàng đ¿n vÛi mình thì website s½ giúp ích r¥t lÛn, trong các chi¿n dËch qu£ng cáo nhà hàng hay khách s¡n cça mình không thà thi¿t website là c§u nÑi giúp khách hàng vào xem chi ti¿t vÁ nhïng lo¡i hình dËch vå mình đang cung c¥p như thñc đơn, không gian nhà hàng, hình £nh buÓng phòng cça khách s¡n. N¿u b¡n có nhu c§u vÁ dËch vå thi¿t k¿ website thì liên hÇ ngay vÛi Alo Digital công ty thi¿t k¿ website chuyên nghiÇp vÁ m£ng nhà hàng và khách s¡n

 

 

3. Vì sao nên lña chÍn dËch vå thi¿t k¿ website Alo Digital

 

ĐÙi ngũ chuyên nghiÇp

Alo Digital sß hïu mÙt đÙi ngũ chuyên nghiÇp ß t¥t c£ các m£ng bao gÓm Designer, l­p trình viên, Online MArketing và Business analytics. ĐÙi ngũ hÙi đç kinh nghiÇm, kù năng và sñ sáng t¡o, giúp b¡n thi¿t k¿ ra mÙt trang web ưng ý, phù hãp vÛi måc tiêu, ho¡t đÙng Õn đËnh và đ¡t đưãc nhïng hiÇu qu£ thñc t¿.

ĐÙi ngũ Alo Digital luôn luôn c­p nh­t và nâng c¥p b£n thân vÛi nhïng ki¿n théc, kù thu­t mÛi trong lĩnh vñc chuyên môn cça mình đà mang đ¿n gi£i pháp toàn diÇn nh¥t cho khách hàng.

S£n ph©m ch¥t lưãng

Alo Digital l­p trình website theo mÙt quy trình làm viÇc bài b£n, thÑng nh¥t và ph£i đ£m b£o đ§y đç các tiêu chu©n vÁ tính năng, ch¥t lưãng trưÛc khi bàn giao đ¿n tay khách hàng. Nhïng dñ án tiêu biÃu do Alo Digital phå trách đã v­n hành trên 10 năm mà v«n hãp thÝi, v­n hành hiÇu qu£, không l×i.

Trên t¥t c£, đÙi ngũ cça Alo Digital hưÛng đ¿n nhïng s£n ph©m có ch¥t lưãng lâu dài, phù hãp vÛi nhu c§u và mong muÑn cça khách hàng hơn là viÇc t¡o nên mÙt s£n ph©m không có giá trË, thi¿u sñ sáng t¡o và c­p nh­t.

Đơn vË uy tín, có kinh nghiÇm lâu năm

Công ty thi¿t k¿ website cao c¥p Alo Digital chính théc đi vào ho¡t đÙng vào năm 2013, v­y nhưng tiÁn thân cça công ty là mÙt đÙi ngũ Freelancer đã có nhiÁu kinh nghiÇm trong nghÁ. 

Alo Digital lña chÍn cho mình mÙt phân khúc khác biÇt – phân khúc cça sñ hiÇu qu£. Đây cũng là lý do mà đÙi ngũ cça Alo Digital chú trÍng xây dñng uy tín, hình £nh làm viÇc chuyên nghiÇp, tuân thç tiêu chu©n đ¡o đéc nghÁ nghiÇp, hưÛng đ¿n viÇc cung c¥p các giá trË thñc t¿ cho khách hàng.

Tư v¥n và h× trã t­n tâm

Trên thñc t¿, không ph£i mÍi khách hàng đÁu hiÃu rõ nhïng y¿u tÑ liên quan đ¿n quy trình và công viÇc thi¿t k¿ web. MÙt sÑ khách hàng khác l¡i g·p khó khăn trong viÇc lña chÍn xem mình s½ thi¿t k¿ website theo phong cách gì, có nhïng tính năng nào,…

ĐÙi ngũ cça Alo Digital luôn có mÙt phong cách tư v¥n r¥t riêng, giúp khách hàng gá rÑi t¥t c£ các v¥n đÁ xoay quanh công viÇc thi¿t k¿ web. Khi đ¿n vÛi Alo Digital, b¡n s½ nh­n đưãc tư v¥n chu đáo, nhiÇt tình, giúp b¡n tìm ra nhïng phương án phù hãp đà có mÙt website ưng ý nh¥t. 

4. Thi¿t k¿ website đa ngành nghÁ

Thi¿t k¿ website đa ngành nghÁ

Thi¿t k¿ website đa ngành nghÁ

Tùy theo måc đích thi¿t k¿, lĩnh vñc ngành nghÁ và nghiên céu vÁ nhu c§u cça ngưÝi truy c­p, các website s½ đưãc l­p trình vÛi giao diÇn và các tính năng khác nhau. T¡i Alo Digital, b¡n có thà thi¿t k¿ website ß t¥t c£ các ngành nghÁ. ĐÙi ngũ cça Alo Digital s½ tư v¥n giúp b¡n nhïng thông tin hïu ích và chi ti¿t nh¥t. Các tính năng đưãc lña chÍn đÁu đ£m b£o sñ phù hãp và đem l¡i hiÇu qu£ thñc t¿ cho khách hàng trong quá trình v­n hành trang.

MÙt sÑ lo¡i website phÕ bi¿n:

Website giÛi thiÇu: thà hiÇn nhïng đ·c điÃm riêng, nÕi b­t cça các cá nhân, doanh nghiÇp, tích hãp thêm các tính năng phù hãp vÛi lo¡i website.

Website bán hàng: thi¿t k¿ chu©n SEO, hÙi tå đ§y đç các tính năng quan trÍng như đ·t hàng, giÏ hàng, thanh toán, live chat,…

Website du lËch: thi¿t k¿ cuÑn hút, cung c¥p các công cå đ·t tour,  qu£n lý tour, thanh toán online,…

Website khách s¡n: thi¿t k¿ sang trÍng, tiÇn ích, tích hãp các công cå liên quan đ¿n viÇc tìm ch×, đ·t phòng, đ·t các dËch vå du lËch – gi£i trí đi kèm,…

Website b¥t đÙng s£n: thi¿t k¿ đa d¡ng, mang các tính năng giúp giÛi thiÇu BĐS, chç th§u, các công cå h× trã ho¡t đÙng môi giÛi, đăng thông tin, qu£ng cáo,…

Website trưÝng hÍc – hÍc trñc tuy¿n: cung c¥p các tính năng h× trã ho¡t đÙng gi£ng d¡y, s¯p x¿p lÛp hÍc, qu£n lý hÓ sơ, mß khóa hÍc online,…

Và còn r¥t nhiÁu lo¡i website ß các lĩnh vñc khác …

5. Quy trình xây dñng website t¡i Alo Digital

 

BưÛc 1: Ti¿p nh­n yêu c§u, tư v¥n trñc ti¿p

Alo Digital ti¿p nh­n các thi¿t k¿ website hcm thông tin và yêu c§u thi¿t k¿ website të khách hàng. Sau khi tÕng hãp thông tin cơ b£n, đÙi ngũ s½ th£o lu­n và tư v¥n trñc ti¿p đà t¡o nên b£n phác th£o trưÛc khi ti¿n hành l­p trình website.

BưÛc 2: B¯t đ§u dñ án thi¿t k¿

Dña trên trao đÕi trưÛc đó, Alo Digital chính théc b¯t đ§u lên k¿ ho¡ch đà triÃn khai dñ án và thÑng nh¥t vÛi khách hàng vÁ thÝi điÃm bàn giao.

BưÛc 3: Thi¿t k¿ giao diÇn

ĐÙi ngũ Alo Digital s½ thi¿t k¿ và gíi duyÇt thi¿t k¿ giao diÇn, giúp khách hàng có hình dung g§n gũi nh¥t vÁ trang web cça mình.

BưÛc 4: Thi¿t k¿ tính năng & xây dñng cơ sß dï liÇu

ĐÙi ngũ Alo Digital đ£m nhiÇm l­p trình, thi¿t k¿ trang web, bÕ sung các tính năng, cơ sß dï liÇu,… đà hoàn thành mÙt trang web hoàn chÉnh.

BưÛc 5: B£n demo & ch¡y thí nghiÇm

Þ giai đo¡n này, trang web s½ đưãc up lên server và ch¡y thí nghiÇm đà kiÃm tra, sía l×i và c£i thiÇn các tính năng theo đúng yêu c§u cça khách hàng.

BưÛc 6: Bàn giao website cho khách hàng

Sau khi hoàn t¥t chÉnh sía, website s½ đưãc bàn giao đ¿n khách hàng đúng theo k¿ ho¡ch đËnh trưÛc. Đi kèm vÛi đó là hưÛng d«n cå thà giúp khách hàng có thà sí dång và v­n hành trang hiÇu qu£.

BưÛc 7: B£o hành – b£o trì website

Alo Digital có nhiÁu chính sách b£o hành và b£o trì website h¥p d«n, đ·c biÇt là vÛi nhïng khách hàng lña chÍn server và hosting do Alo Digital cung c¥p.