phân bổ Chó săn Poodle

phân bổ Chó săn Poodle

Chó Poodle có m¥y lo¡i? đây chính là 5 lo¡i Chó săn Poodle đưãc Dog Paradise liÇt kê bên dưÛi.

- Tiny Poodle

trong m×i giÑng GiÑng chó Poodle, có mÙt giÑng chó bi¿n thà tên là Tiny Poodle. đó là giÑng chó nhÏ nh¥t (chÉ sau chó Teacup Poodle) và là mÙt trong nhïng hai giÑng chó không đưãc AKC - Thương HÙi chó Đ¥t nưÛc Hoa Kó chính théc công nh­n. Tiny Poodle đưãc nhiÁu ngưÝi yêu chuÙng bßi v» bÁ ngoài nhÏ nh¯n dÅ thương. Như đã nh¯c đ¿n ß trên là mÙt giÑng chó r¥t nhÏ, chÉ cao chưa đ§y 30cm và n·ng không tÛi 3kg. Tiny Poodle có bÙ lông xoăn và xù vÛi nhiÁu màu s¯c khác nhau như: Tiny Poodle nâu đÏ, vàng nâu, đen, tr¯ng,… đ·c biÇt chúng có đôi tai dài hơn các giÑng Chó săn Poodle khác.

- Toy Poodle

Toy Poodle là dòng Chó săn Poodle phÕ bi¿n và đã đưãc nuôi vÛi con sÑ lÛn sÑ 1 t¡i viÇt nam. Chúng đưãc m×i cá nhân thú vË không riêng gì vì bÙ lông sang trÍng và quý phái mà còn vì chiÁu cao và thân hình vëa đç đà nuôi dưáng trong môi trưÝng nhà ß Thành PhÑ. Dòng Poodle này chÉ cao kho£ng chëng 30cm và trÍng lưãng tÑi đa có thà đ¡t tÛi 5kg. 1 thÝi, giÑng chó này gây sÑt trong công hÙi nuôi chó ß viÇt nam và trên nưÛc ngoài.

- Mini Poodle

Dòng Mini Poodle nhÏ hơn Standard Poodle mÙt chút, vÛi đÙ cao kho£ng 25-30cm và cân n·ng tÑi đa là 9kg. cũng tương tñ Standard, Miniature Poodle không thËnh hành ß VN nhưng khá thông dång trên quÑc t¿. Vì tính cách mưu trí nên giÑng chó này thưÝng đưãc nuôi thông dång trong nhïng r¡p xi¿c t¡i Âu Låc.

- Teacup Poodle

Nghe đ¿n cái thương hiÇu Teacup Poodle du khách cũng có thà hình dung ra kích cá cça các chú cún này: Thân hình cça Teacup chÉ nhÏ b±ng qu£ cam và có thà c§m vëa bàn tay. tên gÍi Teacup không ph£i là chính théc, chÉ là mÙt cách đà th¥y sñ bé nhÏ cça loài chó c£nh này: Nó có kh£ năng n±m gÍn trong mÙt tách trà.

- Standard Poodle

Dòng lÛn nh¥t trong h¡nh phúc gia đình Poodle là Standard Poodle. đÙ cao cça chúng kho£ng chëng 45-50cm và cân n·ng lên tÛi Trung tâm chăm sóc Chó săn Poodle 35kg. Ngoài thân hình to lÛn, bÙ lông cça chúng v«n giï đưãc nhïng đ·c điÃm chú ý gây nÕi b­t cça b£n thân Poodle như: lông xoăn xoăn, m¯t nhÏ tròn, mõm dài nhÍn, ...