راهنمای خرید اقساطی فرش از کارپتینو

راهنمای خرید اقساطی فرش از کارپتینو

A1H4¯'G 'ÌF*1F*Ì A14.HFG - .1Ì/ A14 E'4ÌFÌ ©'4'F

(G ~HDÌ ©G (1'Ì .1Ì/ ©F'1 ¯0'4*G'Ì/ A©1 F©FÌ/. '¯1 D~*'~Ì ©G /1 -'D .1Ì/ "F G3*Ì/ FÌ'2 4E' 1' (171A FEÌ©F/ /Ì,Ì~Ì "E'/G '3* *' (G 'F/'2GÌ /D.H'G 4E' /1 ©'1 .1Ì/ D~ *'~ B37Ì 4E' 3GÌE 4H/. /1 /Ì,Ì~Ì *D'4 EÌ©FÌE *' 4E' 1' (G .1Ì/ /D.H'G*'F (13'FÌE. E' /1 GE©'1Ì (' /Ì,Ì©'D' 41'Ì7Ì 1' 'Ì,'/ ©1/G'ÌE *' 'E©'F 'F*.'( H .1Ì/ (Ì4 '2 /H H FÌE EÌDÌHF ©'D'Ì /Ì,Ì©'D' 1' (G .1Ì/ 'B3'7Ì A14 5H1* 'B3'7 A1'GE ©FÌE.

*5H1 ©FÌ/ GEÌF 'E1H2 FÌ'2 (G .1Ì/ *DHÌ2ÌHF A14 Ì' Ì©Ì /̯1 '2 'BD'E 61H1Ì DH'2E .'F¯Ì 1' /'1Ì/ ©G FEÌ*H'FÌ/ (1'Ì *GÌGÌ "F 2E'FÌ 1' 51A ~3'F/'2 ©1/F ©FÌ/. ('2'1 ©'D'Ì /Ì,Ì*'D GEÌ4G /1 -'D *:ÌÌ1 '3* H E'G (G E'G E-5HD'* ,/Ì/Ì '2 (1F/G'Ì A9'D 'ÌF -H2G E'FF/ 3'E3HF¯ '~D ("ÌAHF) 4Ì'&HEÌ H GH'HÌ '1'&G EÌ4H/. .1Ì/ 'B3'7Ì ¯H4Ì EH('ÌD *(D* /H1(ÌF 9©'3Ì Ì' ©'E~ÌH*1 EÌ*H'F/ ".1ÌF H (G1H2*1ÌF E/D ©'D' 1' /1 '.*Ì'1 4E' B1'1 /G/.

(G.5H5 A14 E'4ÌFÌ ©D'3Ì© ©'4'F '2 ©ÌAÌ* H *FH9 (3Ì'1 ('D'ÌÌ (1.H1/'1 G3*F/. 'E' (1.Ì '2 A1H4¯'GG' *(DÌ: ¯3*1/G*1Ì (1'Ì A14G'Ì *1©ÌG 'F,'E EÌ/GF/. 'E' (1'Ì .1Ì/ Ì© A14 .H( A1Ì( 'ÌF *(DÌ:'* 1' F.H1Ì/ H 39Ì ©FÌ/ (' *H,G (G '7D'9'* AHB A14G'Ì ©D'3Ì© ©'4'F 1' '2 A14G'Ì /̯1 *4.Ì5 /GÌ/ H "F 1' .1Ì/'1Ì FE'ÌÌ/. 'D(*G /1 .1Ì/G'Ì "FD'ÌF A14 GE '¯1 '2 E1'©2 H FE'ÌF/¯ÌG'Ì E9*(1 .1Ì/ ©FÌ/ A14G'Ì E1:H( H BÌE* EF'3(Ì 1' .1Ì/'1Ì .H'GÌ/ ©1/. (1'Ì "¯'GÌ '2 BÌE* H .1Ì/ 'ÌF*1F*Ì 'FH'9 A14 E'4ÌFÌ ©'4'F '5D '2 ,EDG A14 91H3©Ì EÌ*H'FÌ/ '2 71ÌB DÌF© 2Ì1 'B/'E FE'ÌÌ/. E7D( (1'Ì 4E' EAÌ/ (H/ *'©FHF 1#Ì /'/G F4/G! 'HDÌF FA1Ì ('4Ì/ ©G (G 'ÌF ~3* 'E*Ì'2 EÌ/G/.

/1 '/'EG F©'*Ì 1' (G 4E' .H'GÌE ¯A* ©G EÌ*H'F/ /1 *4.Ì5 BÌE* A14 ©D'3Ì© H Ì© .1Ì/ EF'3( (G 4E' ©E© ©F/. '¯1 (G 'ÌF F©'* *H,G ©FÌ/ B79'K EÌ*H'FÌ/ A14 ('©ÌAÌ**1 H BÌE* EF'3(*1Ì 1' .1Ì/'1Ì FE'ÌÌ/. G1†B/1 '(9'/ A14 ©D'3Ì© ('D'*1 ('4/ BÌE* "F FÌ2 7(Ì9*'K ('D'*1 .H'G/ (H/. (' *H,G (G '(9'/ '3*'F/'1/ A1H4 (1'Ì A14G'Ì ©D'3Ì© E'4ÌFÌ A14G'Ì ñò E*1Ì '2 /̯1 '(9'/ BÌE* ('D'*1Ì /'1F/ H (1'Ì E-Ì7G'Ì (21¯ .1Ì/'1Ì EÌ4HF/.