Tra hoa Dulavi

Tra hoa Dulavi

Trà hoa Dulavi (dulavi.com) là 1 website cung c¥p các s£n ph©m trà hoa thiên nhiên 100% organic như trà hoa cúc, trà hoa hÓng, trà th£o mÙc, trà hoa đ­u bi¿c, trà sen… Dulavi đưãc sinh ra nhÝ 1 nhóm các kĩ sư thñc ph©m và nông nghiÇp, có cùng đam mê đưãc làm viÇc g¯n bó vÛi Nông nghiÇp. Các loài hoa cça Dulavi tuyÇt nhiên đưãc tuyÃn chÍn të các vùng miÁn đ·c trưng, Dulavi hay nói Đúng thÕ nhưáng thì ch¥t lưãng hoa là tÑt hơn h³n so vÛi các vùng miÁn khác: ví då hoa HÓng, hoa Sen ß miÇt Sa https://dulavi.com/ Đéc- ĐÓng Tháp, Hoa Cúc ß MÙc Châu, Trà thì ß B£o LÙc- Lâm ĐÓng và hoàn toàn đưãc trÓng tñ nhiên không phân bón hóa hÍc, thuÑc trë sâu, không ch¥t kích thích tăng trưßng. ĐËa chÉ: 992 Kha V¡n Cân, P.TrưÝng ThÍ, Tp.Thç Đéc. Hotline: 0968147037. Tác gi£: Thùy Dung