Tinh Dau Kodo - Kodo Viet Nam

Tinh Dau Kodo - Kodo Viet Nam

Tinh d§u Kodo vÛi bÙ sưu t­p mùi hương lÛn, trên 1,000 tinh d§u nưÛc hoa và hơn 100 lo¡i tinh d§u thiên nhiên, đưãc tÕng hãp phéc t¡p, https://kodo.vn/ có hương thơm tinh t¿ và hoàn h£o nh¥t. ViÇc sí dång mùi hương tñ nhiên đà làm thơm không gian sÑng là mÙt truyÁn thÑng r¥t lâu đÝi cça ngưÝi Nh­t. Kodo – nghĩa ti¿ng Nh­t là Hương Đ¡o – NghÇ thu­t sí dång Mùi Hương.