ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ขอเชิญผู้เข้าร่วมอบรมกองทุนตั้งตัวได้ เข้ารับวุฒิบัตรเพื่อรับรองการอบรม ขอเชิญผู้เข้าร่วมอบรมกองทุนตั้งตัวได้ เข้ารับวุฒิบัตรเพื่อรับรองการ...      หน่วย ABI มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของกองทุนตั้งตัวได้ รุ่นที่ 1 เข้ารับวุฒิบัตรเพ...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษากองทุนตั้งตัวได้ รุ่นที่ 1 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษากองทุนตั้งตั...      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนนักศึกษารุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจส...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจและมีแนวคิดทางธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ตั้ง...

กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประกอบการของธุรกิจ (กองทุนตั้งตัวได้) ครั้งที่ 1 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประกอบการของธุรกิจ (กองทุนตั้งตัว...     เมื่อวันที่ 22 และ 26 - 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา หน่วย ABI มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ...